...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

29. zasedání ZO ze dne 12.9.2018

29. zasedání ZO ze dne 12.9.2018 1

usnesení

USNESENÍ

29. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 12. 9. 2018


USNESENÍ 2018/29/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 29. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2018/29/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MAREK BYSTROŇ a ZBYHNĚV KUBICZEK.

 

USNESENÍ 2018/29/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

DANUŠE HARTMANOVÁ a JANA CHLEBKOVÁ.

 

USNESENÍ 2018/29/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 29. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2018/29/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 28. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 2. 7. 2018.

 

USNESENÍ 2018/29/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 28. z 12. 7. 2018.

 

USNESENÍ 2018/29/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2018/29/2

Zastupitelstvo obce Vendryně po projednání návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu Vendryně s jeho odůvodněním (příloha materiálu):

I. o v ě ř u j e

dle § 54, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 1 územního plánu Vendryně není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a s výsledkem řešení rozporu.

II. s ch v a l u j e

návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy jako jeho přílohy II.a a II.b.

III. v y d á v á

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 1 územního plánu Vendryně formou opatření obecné povahy.

 

USNESENÍ 2018/29/2.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah dopisu manželů Kantorových adresovaný členům zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2018/29/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce Vendryně za 1. pololetí roku 2018.

 

USNESENÍ 2018/29/4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběžném hodnocení Strategického plánu rozvoje obce Vendryně a Strategie profesionální a otevřená veřejná správa v obci Vendryně.

 

USNESENÍ 2018/29/5

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst.5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017“.
  2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2017, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2017“.
  3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2017, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst.5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2017“.
  4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku za rok 2017. 

 

USNESENÍ 2018/29/6

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze sněmu dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek ze dne 30.8.2018 a bere na vědomí, že na tomto sněmu členské obce Svazku rozhodly o zrušení Svazku s likvidací.

     

  2. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec Vendryně jako člen Slezského vodohospodářského svazku se na nákladech spojených s likvidací Svazku bude podílet stejným dílem, tj. do výše jedné osminy celkově vzniklých nákladů. Schválením Smlouvy o archivaci dokumentů vznikají náklady ve výši 197.455 Kč. Obec Vendryně uhradí jednu osminu těchto nákladů ve výši 24.682 Kč.

 

USNESENÍ 2018/29/7

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí zápůjček z FRB žadateli  p. ...., bytem Vendryně … a p. …., bytem Vendryně …,  ve finanční výši dle podaných žádostí, odsouhlasených v komisi FRB,  viz. přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvy o zápůjčkách  pro výše uvedené žadatele.

 

USNESENÍ 2018/29/8.1

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě a uzavření Kupní smlouvy a dohody o zrušení zástavního práva, mezi prodávajícími …… a ….., oba bytem Vendryně …, a zástavním věřitelem ...., bytem ..... a kupující obci Vendryně, na odprodej pozemku p.č. 657/4 k.ú. Vendryně za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.680,- Kč a na zrušení zástavního práva na tomto pozemku.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2018/29/8.2

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě a uzavření Kupní smlouvu, mezi prodávajícími ..….. a …., oba bytem Vendryně ….. a kupující obci Vendryně, na odprodej pozemků p.č. 573/3, 575/4 a 576/5  k.ú. Vendryně za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.290,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2018/29/9

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 90 000 rodině postižené požárem RD.

 

USNESENÍ 2018/29/10

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, čj. KUZL 60663/2018.

 

USNESENÍ 2018/29/11

Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o spolupráci na projektech Evropské územní spolupráce v rámci programu Intereg V-A Česká republika – Polsko na projekt „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce / Źycie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłoweja projektu „Cyklo-Beskydy. Vytvoření beskydské cyklistické magistrály jako prvku rozvoje cyklistické turistiky na Těšínském Slezsku“ a pověřuje starostu podpisem těchto dohod o spolupráci.

 

USNESENÍ 2018/29/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru a zápis, včetně usnesení č. 2/2018 ze dne 5. 9. 2018.

 

USNESENÍ 2018/29/13

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2018/29/13.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu velitele JPO5  a ukládá radě obce vyřešit hygienické nedostatky v požární zbrojnici.

 

USNESENÍ 2018/29/14

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  12. 9. 2018

 

Návrhová komise:            MAREK BYSTROŇ

ZBYHNĚV KUBICZEK

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO č.29/2018

USNESENÍ ZO_29_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,31 kB
Datum vložení: 26. 9. 2018 11:31
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2018 11:34
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C