...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Fond rozvoje bydlení

Zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

Obec Vendryně v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „Fond  rozvoje bydlení obce Vendryně“ (dále jen „fond“, zkratka FRB-V), který slouží

a)  k úhradě nákladů na opravy a modernizace obytných budov v majetku obce Vendryně

b)  k poskytnutí zápůjček na úhradu nákladů spojených s opravami a modernizacemi obytných budov na území obce jejich vlastníkům, a to podle dále stanovených pravidel a podmínek


Žádost o zápujčku z Fondu  rozvoje bydlení obce Vendryně

Žadatelé o zápůjčky mohou podávat své žádosti na Obecní úřad Vendryně stavební úsek.
Lhůta na podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je stanovena min. 20 dnů před konáním nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Vendryně

Žádost musí vždy obsahovat zejména:

a)  jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce

b)  adresu, bydliště nebo sídlo právnické osoby

c)  přesné označení předmětné budovy nebo její stavby:

     -  adresa, číslo popisné (je-li vydáno), číslo parcely

     -  doklad o vlastnictví domu či stavby

     -  stavební povolení, či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž je žádáno o    

       zápůjčku (pokud je stanoveno zákonem

     -  příslušnou projektovou dokumentaci (pokud je stanoveno zákonem)

d) přesný popis účelu, na který je zápůjčka  požadovaná, při kumulaci titulů je třeba popis      provést odděleně.

e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

f) požadovaná částka zápůjčky podle tabulky v čl. III.

Předložené žádosti o zápůjčky vyhodnotí Komise FRB a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o zápůjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. O konečném přiznání zápůjčky rozhodne zastupitelstvo obce.


Tvorba a hospodaření s prostředky  „Fondu rozvoje bydlení“ - Předpis 5/2022

Žádost o zápůjčku  z  „Fondu rozvoje bydlení obce Vendryně“ - zde ke stažení

Prohlášení ručitele - zde ke stažení