...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

22. zasedání ZO ze dne 13.9.2017

 22. zasedání ZO ze dne 21.6.2017 1

usnesení

USNESENÍ

22. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 13. 9. 2017


USNESENÍ 2017/22/1.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva obce.

USNESENÍ 2017/22/1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiřina Motyková a David Peprník.      

USNESENÍ 2017/22/1.3

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou: Marek Lakota a Roman Zemene.

USNESENÍ 2017/22/1.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 22. zasedání je Eva Matušková.

USNESENÍ 2017/22/1.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 21. zasedání Zastupitelstva obce.

USNESENÍ 2017/22/1.6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze Zastupitelstva obce č. 21. z 21. 6. 2017.

USNESENÍ 2017/22/1.7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

USNESENÍ 2017/22/2

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření VIII na rok 2017.

USNESENÍ 2017/22/3.1

Zastupitelstvo obce schvaluje

1) Účast obce Vendryně ve výběrovém řízení s aukcí č. OFM/003/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územním pracovištěm Ostrava, odborem Odloučeného pracoviště Frýdek-Místek, Komenského 447, 738 01 Frýdek-Místek, na prodej pozemku parcela číslo 3106 o výměře 1300 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 vedeném příslušným katastrálním úřadem pro katastrální území Vendryně, za podmínek stanovených v „Oznámení o výběrovém řízení s  aukcí č. OFM/003/2017 a jeho podmínkách“.

2) Výši nabízené kupní ceny a výši nejvyššího podání v aukci na tento pozemek parcela číslo 3106  k.ú. Vendryně, přičemž rozhodlo o nezveřejňování tohoto bodu dle § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do ukončení výběrového řízení s aukcí.

3) Nabytí tohoto pozemku parcela číslo 3106 k.ú. Vendryně,  do vlastnictví obce Vendryně ve veřejném výběrovém řízení s aukcí č. OFM/003/2017 a uzavření následné kupní smlouvy mezi obcí Vendryně, jako kupujícím na straně jedné a mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím na straně druhé.

 

USNESENÍ 2017/22/3.2

Zastupitelstvo obce pověřuje

1) p. Bohuslava Raszku starostu obce Vendryně, aby za obec Vendryni podepsal nabídku uchazeče do výběrového řízení.

2) p. Milana Zakřevského místostarostu obce Vendryně, aby se jako pověřený zástupce obce Vendryně, osobně zúčastnil následné aukce pozemku parcela číslo 3106 k.ú. Vendryně, a aby jménem obce podával v aukci cenové nabídky  až do výše nejvyššího podání  dle odst. 2) usnesení č. 2017/22/3.1 zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2017/22/4

Zastupitelstvo obce schvaluje

1) Odkoupení pozemků, parcely č. 1133 – ost. komunikace o výměře 469 m2 a parcely č. 1120 ost. komunikace o výměře 366 m2 zapsaných na LV č. 1107 pro k.ú. Vendryně od vlastníka MUDr. Anny Laššákové, bytem Vendryně 331, do vlastnictví obce Vendryně, za nabídnutou kupní cenu 70 Kč/m2.

2) Uzavření kupní smlouvy na odprodej těchto pozemků a dále pověřuje starostu obce Vendryně  podpisem této kupní smlouvy.

 

USNESENÍ 2017/22/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracovanou kalkulaci na nájem hrobových míst pro rok 2017 a schvaluje zachovat stávající ceník na nájem hrobových míst.

 

USNESENÍ 2017/22/6

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu na území obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2017/22/7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru.

 

USNESENÍ 2017/22/8

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru a zápis č. 3/2017 ze dne 11. 9. 2017.

 

USNESENÍ 2017/22/9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy výboru pro národnostní menšiny a analýzu stavu knižního fondu vendryňské knihovny z pohledu jazykového, návrh řešení jazykových poměrů ve sbírkách knihoven v národnostně smíšených obcích, návrh postupů k obnově polské knižní sbírky ve vendryňské obecní knihovně.

 

USNESENÍ 2017/22/10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2017/22/10.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí znalecký posudek č. 3107-86/2017 rodinný dům čp. 722 a navrhuje odkoupení za stanovenou cenu.

 

USNESENÍ 2017/22/10.2

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr rozšíření projektu Vendryně – optický kabel.

 

USNESENÍ 2017/22/10.2

Zastupitelstvo obce schvaluje finální dokument „Místní akční plán Třinec“ včetně jeho příloh, který byl projednán a schválen Řídícím výborem na svém zasedání dne 1. 9. 2017 v rámci realizace dotačního projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“.

 

USNESENÍ 2017/22/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesy, návrhy a připomínky členů zastupitelstva obce Vendryně a přítomných občanů.

 

USNESENÍ 2017/22/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.

 

Vendryně  18. 9. 2017

 

Návrhová komise:

Jiřina Motyková

 

david peprník

 

Starosta obce:

BOHUSLAV RASZKA

Přílohy

Usnesení ZO č.22/2017

ZO_22_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,69 kB
Datum vložení: 5. 10. 2017 9:38
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2017 9:41
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 23/14 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 30/15 °C