...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 98 - 27.7.2022

USNESENÍ RO č. 98 - 13.7.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 27. července 2022

USNESENÍ č. 98

z jednání Rady obce Vendryně dne 27. července 2022

22/98/1

Rada obce Vendryně schválila program 98. schůze rady obce. 

22/98/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/98/3.1

Rada obce Vendryně udělila souhlas s  přijetím dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský pro Mateřskou školu – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, a to ve výši 371.133 Kč.

22/98/3.2

Rada obce Vendryně schválila poskytnout organizaci MEDICA Třinec, sídlem Konská 63, finanční dar ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu služeb odborného sociálního poradenství, které jsou poskytovány občanům obce Vendryně.

22/98/3.3

Rada obce Vendryně schválila poskytnout Slezské Diakonii, sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, finanční dar ve výši 3.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním ambulantní sociální služby Poradny ELPIS Třinec, kterou využívají také občané obce Vendryně.

22/98/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 11. května 2022.  

22/98/3.5

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním.

22/98/3.6

Rada obce Vendryně schválila zřízení tří termínovaných vkladů, každý ve výši 20 mil. Kč, a to u České spořitelny a.s., u Komerční banky a.s. a u Československé obchodní banky a.s., a pověřuje starostu podpisem smluv s jednotlivými bankami.

22/98/3.7

Rada obce Vendryně schválila firmu R+M stavební s.r.o., Bukovecká 1133, 739 91 Jablunkov, na stavební práce pod označením „Rekonstrukce 2.NP MŠ Vendryně Záolší“.

22/98/3.8

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na stavební práce pod označením „Rekonstrukce bytu č. 2 v budově č. p. 600 ve Vendryni“, schválila obeslat firmy dle zápisu a do výběrové komise jmenovala tyto členy: R. Sikora, DiS., A. Minaříková, B. Raszka, náhradník R. Martynková, stavební dozor: Ing. P. Váňa.

22/98/3.9

Rada obce Vendryně udělila souhlas s návrhem obce Bystřice, aby množství odpadních vod z kanalizačního řádu „Bystřice – odkanalizování lokality Karpentská křižovatka“, bylo řešeno dohodou, mezi obci  Bystřici a obci Vendryni, a to podle výpočtu průtoku splašků dle směrných čísel roční spotřeby vody podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 120/2011 Sb., měrná šachta na tomto řadu nebude realizována.

22/98/3.10

Rada obce Vendryně udělila souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemenem č. IP – 12-8029322/VB2, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy podzemního kabelového vedení, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 1067 v k. ú. Vendryně,  který je ve vlastnictví obce (lokalita Černovské).

22/98/3.11

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.07.2022 uzavřenou s f. Dlažby Mikula s. r. o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec, na realizaci stavby „Autobusová zastávka „U Kříže“, včetně chodníku“. Předmětem dodatku je posunutí termínu realizace stavby z důvodu vyšší moci – viz vyjádření Odboru dopravy Magistrátu města Třince k řízení o povolení obecného užívání uzavírkou (částečnou) z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při omezení obecného užívání silnice částečnou uzavírkou (v jednom jízdním pruhu) v úseku délky cca 80 m před domem č. p. 867.

 

Ve Vendryni dne 27. července 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.98/2022

RO_98_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,9 kB
Datum vložení: 15. 8. 2022 7:32
Datum poslední aktualizace: 15. 8. 2022 7:34
Autor: Miroslav Slaninák