...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 96 - 29.6.2022

USNESENÍ RO č. 96 - 29.6.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 29. června 2022

USNESENÍ č. 96

z jednání Rady obce Vendryně dne 29. června 2022

22/96/1

Rada obce Vendryně schválila program 96. schůze rady obce. 

22/96/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/96/3.1

Rada obce Vendryně udělila souhlas se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12 8023485, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN, pod označením “Vendryně, parc. č. 4329/10 NNv, NNk“ stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č  4073  v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší).

22/96/3.2

Rada obce Vendryně schválila uzavření DOHODY o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících uzavřená podle § 8,
odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb. 

22/96/3.3

Rada obce Vendryně schválila Žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Naděždy Urbanové, o schválení přijetí finančního daru tak, jak je uvedeno v zápisu.

22/96/3.4

Rada obce Vendryně schválila Žádost o rozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

 

22/96/3.5

Rada obce Vendryně schválila Žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak,
jak je uvedeno v zápisu.

22/96/3.6

Rada obce Vendryně udělila souhlas s čerpáním rezervního fondu Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, na pokrytí části zvýšených výdajů na energie a schválila navýšení neinvestičního (provozního) příspěvku pro tuto příspěvkovou organizaci ve výši dle zápisu.

22/96/3.7

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. VIII na rok 2022.

22/96/3.8

Rada obce Vendryně schválila Smlouvu č. 199/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně-Třinec-Dolní Líštná“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

22/96/3.9

Rada obce Vendryně udělila souhlas s plánovanou uzavírkou a návrhem dopravního omezení a navrženou objízdnou trasou z důvodu stavby „oprava silnice III/4682
v k.ú. Třinec a Dolní Líštná“.

22/96/3.10.1

Rada obce Vendryně schválila zpracovaný položkový rozpočet na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2022“.

22/96/3.10.2

Rada obce Vendryně jmenovala výběrovou komisi na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2022“ ve složení: B. Raszka,
Z. Kubiczek, A. Minaříková (náhradník R. Martynková).

22/96/3.10.3

Rada obce Vendryně uložila poptat na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2022“ firmy: Strojírny a stavby Třinec a.s, Strabag a.s., Swietelsky stavební s.r.o, Alpine BAU CZ a.s., M – silnice, odštěpný závod Ostrava.

22/96/3.11

Rada obce Vendryně vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu drobné opravy povrchů a odvodnění na MK a schválila objednat tyto práce u firmy SMOLO CZ, s.r.o.

22/96/3.12

Rada obce Vendryně udělila souhlas se stavbou a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby „Novostavba vodovodní přípojky pro budoucí RD na parc.č. 1875/3, k.ú. Vendryně“, pro realizaci stavby vodovodní přípojky, stavbou dojde k dotčení pozemku parc.        č. 1857/1 v k.ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita u kravínu).

22/96/3.13

Rada obce Vendryně schválila firmu Dlažby Mikula s. r. o., Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec, jako zhotovitele stavby pod označením „Autobusová zastávka „U Kříže“, včetně chodníku“, za nabídkovou cenu, dále schválila uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

22/96/3.14

Rada obce Vendryně schválila změny v Pravidlech využívání Vendryňského parku, jež jsou účinná od 7.7.2022.

 

Ve Vendryni dne 29. června 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.96/2022

RO_96_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,07 kB
Datum vložení: 13. 7. 2022 15:03
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2022 15:05
Autor: Miroslav Slaninák