...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 87 - 23.2.2022

USNESENÍ RO č. 87 - 23.2.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 23. února 2022

USNESENÍ č. 87

z jednání Rady obce Vendryně dne 23. února 2022

22/87/1

Rada obce Vendryně schválila program 87. schůze rady obce. 

22/87/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/87/3.1

Rada obce Vendryně schválila poskytnout Sociálním službám města Třince, p. o, sídlem Habrová 302, 739 61 Třinec, finanční dar ve výši 10 000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb občanům obce Vendryně.

22/87/3.2

Rada obce Vendryně schválila Zápis z jednání sociální komise, konané dne 02.02.2022.

22/87/3.3

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV – 12-8018646, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NN pod označením „Vendryně č. parc. 3383, 4121611433 NNkv, stavbou došlo k dotčení pozemků p. č. 2787 a 3371/3 v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita Na Ščuře).

22/87/3.4

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na služby pod označením „Výkon TDI u stavby Stezka pro cyklisty a chodce Vendryně-Třinec, Dolní Líštná“. Pro realizaci této zakázky rada obce schválila obeslat firmy dle zápisu a jmenovala výběrovou komisi ve složení A. Minaříková; K. Klusová; R. Sikora, DiS.; náhradník B. Raszka.

22/87/3.5.1

Rada obce Vendryně schválila Nájemní smlouvu ve věci pronájmu pozemků p. č. 3106 – ostatní plocha o výměře 1300 m2 a p. č. 3107 - ostatní plocha o výměře 453 m2 – v k. ú. Vendryně, nájemci Místní skupině Polského kulturně osvětového svazu ve Vendryni z. s., 739 94 Vendryně 9, IČO: 70921598.

22/87/3.5.2

Rada obce Vendryně schválila Nájemní smlouvu ve věci pronájmu části budovy č. p. 195 v k. ú. Vendryně – část 1. nadzemního podlaží, nájemci Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Vendryně, pobočný spolek, 739 94 Vendryně 500, IČO: 480 04 138.

22/87/3.5.3

Rada obce Vendryně schválila Nájemní smlouvu ve věci pronájmu části pozemku p. č. 3223/2 – trvalý travní porost o výměře 7 878 m2 – fotbalové hřiště, nájemci Tělovýchovné jednotě Vendryně z. s.,739 94 Vendryně 506, IČO: 47862025.

22/87/3.5.4

Rada obce Vendryně schválila Nájemní smlouvu ve věci pronájmu části budovy č. p. 1250 v k. ú. Vendryně v 1. nadzemním podlaží, nájemci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vendryně, pobočný spolek, 739 94 Vendryně 1250, IČO: 723 96 326.

22/87/3.6

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Návrh grantové komise na rozdělení individuálních dotací z rozpočtu obce Vendryně na rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu obce tento Návrh schválit.

22/87/3.7

Rada obce Vendryně vzala na vědomí přiložené cenové nabídky, schválila zakoupení keramické vypalovací pece k projektu „Školní dílny u PZŠ Vendryně“ u firmy ARTIK STUDIO s.r.o., Raisova 4, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 25008960 za nabídkovou cenu, a uložila referentce projektů zajištění objednávky.

22/87/3.8

Rada obce Vendryně schválila Smlouvu o vystoupení uměleckého souboru – divadelní představení „Na ostro“, za konečnou cenu 55 200,00 Kč včetně dopravy,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Ve Vendryni dne 23. února 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č. 87/2022

RO_87_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,82 kB
Datum vložení: 16. 3. 2022 9:30
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2022 9:34
Autor: Miroslav Slaninák