...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 86 - 9.2.2022

USNESENÍ RO č. 86 - 9.2.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 9. února 2022

USNESENÍ č. 86

z jednání Rady obce Vendryně dne 9. února 2022

22/86/1

Rada obce Vendryně schválila program 86. schůze rady obce. 

22/86/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace místostarosty.

22/86/3.1

Rada obce Vendryně schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vendryně č. 2021/13, mezi poskytovatelem Obcí Vendryně a příjemcem Sdružení obcí Jablunkovska, a pověřuje starostu obce podpisem
této smlouvy.

22/86/3.2

Rada obce Vendryně schválila Žádost o zakoupení konvektomatu a elektrické pánve do školní jídelny Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

22/86/3.3

Rada obce Vendryně schválila program Vendryňského karnevalu 2022 včetně výší honorářů účinkujících.

22/86/3.4

Rada obce Vendryně schválila Dodatky č. 1 a č. 3 ke Smlouvě o spolupráci číslo 17012019, předložené firmou S. I. T. Service – Petr Ostruszka, Vendryně 279, 739 94.

22/86/3.5

Rada obce Vendryně schválila sjednat s firmou Karel Turoň – Turpil.cz, Oldřichovice 164, 739 61 Třinec, celoroční objednávku na údržbu zeleně v obci Vendryně na rok 2022.

22/86/3.6

Rada obce Vendryně schválila firmu Ondřej Kvak, 737 01 Český Těšín, Polní 1815/14, IČ 74646907, jako dodavatele stavby pod označením „Rekonstrukce bytu č. 1 v budově č. p. 600 ve Vendryni“.

22/86/3.7

Rada obce Vendryně schválila stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8022272/3/SOBS/2022/KL, Vendryně parc. č. 793/1 NNK, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN, pod označením “Vendryně, parc. č. 793/1 NNk“. Stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č.  866,  788/1, 789/1, 789/4, 790/5 a 792/4 v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita u pošty – přípojka pro budoucí OÚ).

22/86/3.8

Rada obce Vendryně schválila Ing. Petra Váňu jako technický dozor investora na stavbu „Rekonstrukce bytu č. 1 v budově č. p. 600 ve Vendryni“.

22/86/3.9

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o dílo s firmou DIGIS, spol. s.r.o na rok 2022 a pověřuje starostu jejím podpisem.

22/86/3.10

Rada obce Vendryně schválila prodloužení nájmu bytu č. p. 722/1 do 28.02.2023 a pověřuje starostu podpisem dodatku o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě. 

22/86/3.11

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. I na rok 2022.

 

Ve Vendryni dne 9. února 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Datum vložení: 28. 2. 2022 13:05
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 13:07
Autor: Miroslav Slaninák