...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 83 - 12.1.2022

USNESENÍ RO č. 83 - 12.1.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 12. ledna 2022

USNESENÍ č. 83

z jednání Rady obce Vendryně dne 12. ledna 2022

22/83/1

Rada obce Vendryně schválila program 83. schůze rady obce. 

22/83/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/83/3.1

Rada obce Vendryně schválila poskytnout panu L.N., bytem Vendryně XX,
který se dostal do tíživé sociální situace, finanční příspěvek ve výši dle zápisu.

22/83/3.2

Rada obce Vendryně schválila nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací Obce Vendryně na základě nařízení vlády č. 531/2021 Sb., a to s platností od 01.01.2022.

22/83/3.3

Rada obce Vendryně schválila Zásady pro poskytování cestovních náhrad
a výše sazeb stravného zaměstnancům obce Vendryně v roce 2022.

22/83/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Dohodu o rozvázání pracovního poměru s ředitelkou Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, Mgr. Irenou Lasotovou, ke dni 31.12.2021.

22/83/3.5

Rada obce Vendryně schválila počet zaměstnanců obce Vendryně od 01.01.2022
dle předloženého materiálu.

22/83/3.6

Rada obce Vendryně neschválila nabídku daru pozemku p.č. 326/26 v k.ú Vendryně. 

22/83/3.7

Rada obce Vendryně schválila revokaci bodů 20/31/3.2.1,  20/31/3.2.2 , 20/31/323
a 20/31/324 Usnesení rady obce Vendryně č. 31 ze dne 05.02.2020.

22/83/3.8

Rada obce Vendryně vzala na vědomí předložený Ceník služeb prací hrobníka
pro rok 2022. 

22/83/3.9.1

Rada obce Vendryně schválila navržené výsledky hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně-Třinec-Dolní Líštná“ k akci „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně-Třinec-Dolní Líštná – ISPROFOND 5818510059“.

 

22/83/3.9.2

Rada obce Vendryně schválila vyloučení uchazeče CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

 

22/83/3.9.3

Rada obce Vendryně schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744
za nabídkovou cenu 38 596 780,80 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

22/83/3.10

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-8027510/2, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN „Vendryně, 1190 NNk“, stavbou došlo k dotčení pozemků p. č. 4073 a 4556/1 v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší u hospůdky U Mě).

22/83/3.11

Rada obce Vendryně schválila finanční dar pro rok 2022 Českému svazu ochránců přírody ZD Nový Jičín, ve výši dle zápisu.

22/83/3.12

Rada obce Vendryně schválila Plán jednání orgánů obce Vendryně na rok 2022.

 

Ve Vendryni dne 12. ledna 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.83/2022

RO_83_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,2 kB
Datum vložení: 27. 1. 2022 13:35
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2022 13:37
Autor: Miroslav Slaninák