...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 81 - 8.12.2021

USNESENÍ RO č. 81 - 8.12.2021 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 8. prosince 2021

USNESENÍ č. 81

z jednání Rady obce Vendryně dne 8. prosince 2021


21/81/1

Rada obce Vendryně schválila program 81. schůze rady obce. 

21/81/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

21/81/3.1.1

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce pro Mateřskou školu, Vendryně č. 1, příspěvkovou organizaci a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

21/81/3.1.2

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce pro Základní školu, Vendryně č. 236, příspěvkovou organizaci a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

21/81/3.2

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 10.05.2021 ke stavbě „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, realizované v rámci stejnojmenného projektu „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013180, a která byla předmětem výběrového řízení pod názvem „Školní dílny u PZŠ Vendryně“.

21/81/3.3

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Vendryně.

21/81/3.4

Rada obce Vendryně doporučila Zastupitelstvu obce Vendryně vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

21/81/3.5

Rada obce Vendryně doporučila Zastupitelstvu obce Vendryně vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

21/81/3.6

Rada obce Vendryně schválila firmu Marek Sliž, IČ 73194417, Bystřice 1398, 739 95, jako dodavatele stavby pod označením „Rekonstrukce koupelny a šatny v areálu Vendryňského parku“.

21/81/3.7

Rada obce Vendryně schválila záměr pronájmu pozemků p. č. 3106 – ostatní plocha o výměře 1300 m2 a p.č. 3107 - ostatní plocha o výměře 453 m2 – v k.ú. Vendryně, nájemci Místní skupině Polského kulturně osvětového svazu ve Vendryni z.s.,
č.p. 9, 739 94 Vendryně (dále jen PZKO Vendryně). Cena pronájmu činí 1000,- Kč za rok za každý pozemek.

21/81/3.8

Rada obce Vendryně schválila záměr pronájmu části budovy č.p. 195 v k.ú. Vendryně – část 1. nadzemního podlaží, nájemci Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Vendryně, 739 94 Vendryně 500 (dále jen Zahrádkářský svaz). Cena pronájmu činí 1000,- Kč za rok.

21/81/3.9

Rada obce Vendryně schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 3223/2 – trvalý travní porost o výměře 20 175 m2 v k.ú. Vendryně, předmětem pronájmu bude část tohoto pozemku o výměře 7 878 m2 – fotbalové hřiště - viz. mapová příloha, nájemci Tělovýchovné jednotě Vendryně z s. (dále jen TJ). Cena pronájmu činí 1000,- Kč za rok.

21/81/3.10

Rada obce Vendryně souhlasila se stavbou a schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8028864/2, pro realizaci stavby zemního kabelového vedení NN pod názvem „Vendryně,
parc. č. 683 NNk“, stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 756 v k.ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Gorki).

21/81/3.11

Rada obce Vendryně schválila záměr pronájmu části budovy č. p. 1250 v k. ú. Vendryně – 1. nadzemní podlaží, nájemci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vendryně, Vendryně 1250, 739 94 Vendryně, IČO 723 96 326 (dále jen SDH Vendryně). Cena pronájmu činí 1000,- Kč za rok.

21/81/3.12

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 002 k pojistné smlouvě č. 518 368 018, týkající se pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vendryně, se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2 a pověřuje starostu jeho podpisem.

21/81/3.13

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč organizaci Konvent sester alžbětinek v Jablunkově na částečné pokrytí provozních nákladů Domova sv. Alžběty, sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov.

21/81/3.14

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 24.11.2021.

21/81/3.15

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 12 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 8111/01/2011 ze dne
05.01.2011 (2/DPS/FM/K/2011), kterým se sjednává pro rok 2022 cena za odvádění odpadních vod (vody převzaté) ve výši 22,57 Kč/m3 odvedené odpadní vody (bez DPH), a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

 

Ve Vendryni dne 8. prosince 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.81/2021

ro_81_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,67 kB
Datum vložení: 29. 12. 2021 21:58
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2021 22:00
Autor: Miroslav Slaninák