...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 79 - 16.11.2021

  USNESENÍ RO č. 79 - 16.11.2021 1

z mimořádné schůze Rady Obce Vendryně dne 16. listopadu 2021

USNESENÍ č. 79

z mimořádné schůze Rady Obce Vendryně dne 16. listopadu 2021

21/79/1

Rada obce Vendryně schválila program 79. schůze Rady obce. 

21/79/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

21/79/3.1.1

Rada obce Vendryně schválila vyhlášení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně-Třinec-Dolní Líštná“, financované ze SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury) – ISPROFOND 5818510059 a pověřuje starostu obce k úkonům potřebným k provedení výběrového řízení.

21/79/3.1.2

Rada obce Vendryně schválila ustanovit komisi pro provádění úkonů, dle ust. § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně-Třinec-Dolní Líštná“ v tomto složení: Raimund Sikora, DiS., Bohuslav Raszka, Ing. Lenka Ondráčková, (náhradníci Ing. Tadeusz Farnik a Renata Martynková).

21/79/3.2

Rada obce Vendryně schválila výši odpisů a odpisový plán DHM (mlýnku na maso) Mateřské školy Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

21/79/3.3

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IP-12-805322, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NN „Vendryně, č.parc. 836/3, 4121553748 NNk“ stavbou došlo k  dotčení pozemku  p. č. 955  v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita Černovské).

21/79/3.4

Rada obce Vendryně schválila firmu Ivan Karch, Karpentná 165, 739 61 Třinec jako dodavatele stavby pod označením „Oprava oplocení před ZŠ Vendryně - č. p. 236“ a schválila, aby funkci TDI vykonával Ing. Petr Váňa, MBA.

21/79/3.5

Rada obce Vendryně vzala na vědomí zpracovanou kalkulaci nájmu hrobových míst pro rok 2021 a služeb s nájmem spojených a doporučuje ZO schválit navýšení ceny za služby s nájmem spojené na 85,- Kč/m2/rok a nájem na 15,- Kč/m2/rok  u všech hrobových míst na obou hřbitovech v obci a to s platností od 01.01.2022.

21/79/3.6

Rada obce Vendryně vzala na vědomí návrh daru pozemků pod komunikacím
NU-2- Lesní cesta do Nýdku a doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr přijetí daru.

21/79/3.7

Rada obce Vendryně vzala na vědomí cenové nabídky na likvidaci opuštěných hrobových zařízení na hřbitovech a schválila objednat tyto práce u firmy Ladislav Jakubík, Návsí 533.

21/79/3.8

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o skladování Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738 33, Frýdek – Místek. Předmětem smlouvy je skladování struskové drti v CM Bystřice, součástí je i nakládka posypového materiálu. Smlouva se uzavírá na období od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022 kdy se sjednává smluvně ve výši 5 000,- Kč za dané období. Nakládka bude fakturována samostatně a to 1 600,- Kč bez DPH/hod. Rada obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

 

Ve Vendryni dne 16. listopadu 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.79/2021

RO_79_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,23 kB
Datum vložení: 24. 11. 2021 15:48
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2021 15:52
Autor: Miroslav Slaninák