...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 76 - 20.10.2021

  USNESENÍ RO č. 76 - 20.10.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 20. října 2021

USNESENÍ č. 76

z jednání Rady Obce Vendryně dne 20. října 2021

21/76/1

Rada obce Vendryně schválila program 76. schůze Rady obce. 

21/76/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

21/76/3.1

Rada obce Vendryně v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

a) vzala na vědomí zápis z jednání konkursní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, ze dne 18.10.2021,

b) jmenovala s účinností od 01.01.2022 Bc. Katarzynu Pustowkovou, bytem Bocanovice, 739 91 Bocanovice, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace.

21/76/3.2

Rada obce Vendryně schválila odpisový plán hmotného investičního majetku Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, na rok 2021.

21/76/3.3

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. XIII na rok 2021.

21/76/3.4

Rada obce Vendryně schválila Plán inventur pro rok 2021 včetně harmonogramu prací spojených s přípravou a průběhem provedení inventarizace k 31. 12. 2021 a pověřuje starostu obce podpisem Plánu inventur pro rok 2021.

21/76/3.5.1

Rada obce Vendryně schválila zpracované dopravní řešení na zklidnění situace na Zaolší v místě u DPS dle přednesu a ukládá zajistit příslušná povolení a následnou realizaci.

21/76/3.5.2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí zápis z jednání komise dopravy a MH a schválila umístění DZ na MK V 6.1 a MK V6 dle přednesu a ukládá zajistit příslušná povolení a následnou realizaci.

21/76/3.6

Rada obce Vendryně vyjádřila souhlas se stavbou a schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8027606/4, pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 329 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Rybařovice).

 

Ve Vendryni dne 20. října 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.76/2021

RO_79_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,56 kB
Datum vložení: 4. 11. 2021 8:07
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2021 18:49
Autor: Miroslav Slaninák