...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 102 - 21.9.2022

USNESENÍ RO č. 102 - 21.9.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 21. září 2022

USNESENÍ č. 102

z jednání Rady obce Vendryně dne 21. září 2022


22/102/1

Rada obce Vendryně schválila program 102. schůze rady obce. 

22/102/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/102/3.1

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 1672912910 o pojištění majetku, obecné odpovědnosti a odpovědnosti zastupitelů se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu jeho podpisem.

22/102/3.2

Rada obce Vendryně schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení souhlasu s přijetím finančního daru od firmy Autel a.s., se sídlem Oldřichovice 790, 739 61 Třinec, ve výši dle zápisu.

22/102/3.3

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru panu P. S., bytem Třinec xx, ve výši dle zápisu.

22/102/3.4

Rada obce Vendryně schválila žádost o čerpání fondu odměn a přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

22/102/3.5

Rada obce Vendryně schválila navýšení neinvestičního (provozního) příspěvku pro Mateřskou školu – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, o částku ve výši dle zápisu.

22/102/3.6

Rada obce Vendryně schválila navýšení neinvestičního (provozního) příspěvku pro Mateřskou školu Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, o částku ve výši dle zápisu.

22/102/3.7

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. XII na rok 2022.

22/102/3.8

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV – 12-8019809/01, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, stavbou došlo k dotčení pozemků parc. č. 789/2, 789/4, 790/5, 866 v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita u pošty).

22/102/3.9

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8008637, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – vzdušného vedení NN, pod označením “ Stížnost Vendryně 899“ stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č. 4073 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší).

22/102/3.10

Rada obce Vendryně schválila firmu Roman Wojtas, Projekční a inženýrská činnost, Vendryně 154, jako dodavatele služby pod označením „Zpracování PD stavby – Přístavba kabinetu a sociálního zařízení vč. nářaďovny ke školní tělocvičně ZŠ Vendryně“.

22/102/3.11

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o užití silnice pro zvláštní užívání č. FM/76/a/2022/Koc, pro realizaci stavby Autobusová zastávka U Kříže včetně chodníku – dešťové kanalizace, v k.ú. Vendryně, stavbou dojde k dotčení silnice III/4682 v k. ú. Vendryně, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

22/102/3.12

Rada obce Vendryně schválila f. René Kantorek Slezská 780, 739 61 Třinec, IČ 73015351, na stavební práce pod označením „Zateplené půdy Vendryně č. p. 600“.

22/102/3.13.1

Rada obce Vendryně schválila přidělení bytu č.p. 600/2 paní Ing. M. J. od 01.10.2022 na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

22/102/3.13.2

Rada obce Vendryně schválila přidělení bytu č.p. 600/3 panu O. Ch. od 01.11.2022 na dobu určitou 1 rok a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

22/102/3.13.3

Rada obce Vendryně schválila jako náhradníka pro přidělení bytů paní E. B.

22/102/3.13.4

Rada obce Vendryně schválila stanovenou výši nájemného bytu č.p. 600/2, 600/3 dle přednesu.

22/102/3.14

Rada obce Vendryně schválila žádost paní P.M. o snížení množství stočného za uplynulé období z důvodu závady na rozvodech vody.

22/102/3.15

Rada obce Vendryně schválila uzavřít s manžely Babkovými nájemní smlouvu na byt č. 14 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně na základě doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu Magistrátem města Třince, odborem sociálních věcí.

22/102/3.16

Rada obce Vendryně schválila uzavření smlouvy na zimní údržbu pozemních komunikací, a to chodníků na mostech, jejímž objednatelem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava a pověřuje starostu podpisem.

22/102/3.17

Rada obce Vendryně schválila uzavření smlouvy – připojení odběrného elektronického zařízení k distribuční soustavě na adrese Objekt ATS, Vendryně, kat. území: Vendryně, parc. č. 2418/23, 739 94, Vendryně s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a pověřuje starostu podpisem.

22/102/3.18

Rada obce Vendryně konstatovala, že tento pozemek není pro obec nikterak strategicky důležitý, proto doporučuje zastupitelstvu obce zvážit možnost darování pozemku p.č. 3107 v k.ú. Vendryně Místní skupině PZKO Vendryně.

 

Ve Vendryni dne 21. září 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.102/2022

RO_102_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,53 kB
Datum vložení: 10. 10. 2022 7:20
Datum poslední aktualizace: 10. 10. 2022 7:23
Autor: Miroslav Slaninák