...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 100 - 24.8.2022

USNESENÍ RO č. 100 - 24.8.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 24. srpna 2022

USNESENÍ č. 100

z jednání Rady obce Vendryně dne 24. srpna 2022

22/100/1

Rada obce Vendryně schválila program 100. schůze rady obce. 

22/100/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/100/3.1

Rada obce Vendryně schválila upravené Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zaměstnancům obce Vendryně v roce 2022.

22/100/3.2

Rada obce Vendryně schválila odpisový plán hmotného investičního majetku Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, na rok 2022.

22/100/3.3

Rada obce Vendryně schválila navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance obce Vendryně a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva obce Vendryně a navýšení příspěvku na stravné pro zaměstnance obce Vendryně tak, jak je uvedeno v zápisu,
a to s účinností od 1.10.2022.

22/100/3.4

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. FM/5/r/2022/Koc, pro realizaci stavby „Autobusová zastávka U Kříže včetně chodníku – dešťové kanalizace, v k.ú. Vendryně“, stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 799/1 a 1770/2 v k. ú. Vendryně, které jsou ve SS MSK.

22/100/3.5

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP – 12-8026373, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NN, stavbou došlo  k  dotčení pozemku  parc. č. 1991/1 v k. ú. Vendryně,  který je ve vlastnictví obce (lokalita za kravínem u p. Lasoty).

22/100/3.6

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP – 12-8026362, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemní kabelové přípojky NN, stavbou došlo  k  dotčení pozemku  parc. č. 1991/1 v k. ú. Vendryně,  který je ve vlastnictví obce (lokalita za kravínem u p. Lasoty).

22/100/3.7

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na stavební práce pod označením „Rekonstrukce bytu č. 3 v budově č. p. 600 ve Vendryni“, schválila obeslat firmy dle zápisu a do výběrové komise jmenovala tyto členy: R. Sikora, DiS., A. Minaříková, R. Martynková, náhradník: B. Raszka.

22/100/3.8

Rada obce Vendryně schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí 2021 – 2027, výzvy č. 10 „Veřejné budovy v pasivním standardu“ na akci „Novostavba Obecního úřadu ve Vendryni“.

22/100/3.9

Rada obce Vendryně schválila firmu Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČ: 290 292 10, na zpracování a podání žádosti o dotaci a následné zajištění projektového managementu z Operačního programu Životního prostředí 2021–2027 – „Veřejné budovy v pasivním standardu“ na akci „Novostavba Obecního úřadu ve Vendryni“ ve výši dle cenové nabídky, a pověřuje starostu obce podpisem objednávky.

22/100/3.10

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce 2.NP MŠ Vendryně Záolší, s f. R+M stavební s.r.o., Bukovecká 1133, 739 91 Jablunkov, která je zhotovitelem stavby „Rekonstrukce 2.NP MŠ Vendryně Záolší“.

22/100/3.11

Rada obce Vendryně schválila provedení oprav poškozených místních komunikací v důsledku extrémního počasí a pověřuje starostu podpisem objednávky s formou SMOLO CZ, s.r.o.

22/100/3.12

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo č. smlouvy u objednatele „ MK 2022“ s f. SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem.

 

Ve Vendryni dne 24. srpna 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.100/2022

RO_100_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,87 kB
Datum vložení: 7. 9. 2022 14:30
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2022 14:33
Autor: Miroslav Slaninák