...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 117 - 24.10.2018

 USNESENÍ č. 117 - 24.10.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 24. října 2018

USNESENÍ č. 117

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 24. října 2018


18/117/1.1       Rada obce schvaluje program 117. schůze Rady obce. 

18/117/1.2         Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 116 ze dne 10. října 2018.

18/117/2          Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

18/117/3.1       Rada obce bere na vědomí poděkování Klubu českých turistů za významnou pomoc při stavbě „Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře“.

18/117/3.2.1    Rada obce schvaluje odpisový plán hmotného investičního majetku Základní školy Vendryně 236 na rok 2018.  

18/117/3.2.2    Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. X na rok 2018.

18/117/3.2.3    Rada obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na zpracování dopravního posouzení napojení lesní cesty včetně zpracování obalových a vlečných křivek. 

18/117/3.3.1    Rada obce schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt „Ozdravný pobyt pro děti polské ZŠ Vendryně“ do dotačního programu Moravskoslezského kraje na Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol.

18/117/3.3.2    Rada obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Šablony II pro ZŠ - Polská základní škola Vendryně“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010105, podaný Polskou základní školou - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně č. 234 a souhlasí s realizací projektu.

18/117/3.3.3    Rada obce schvaluje objednání upomínkových předmětů u firmy Ing. Miroslav Kučerka, Náměstí Míru 1, 602 00 Brno, IČO: 121 84 993 a National Pen Reklamní produkty, P. O. Box 1111, 220 00 Praha 120, DIČ: CZ 683277685.

18/117/3.3.4    Rada obce schvaluje nákup zboží k reprezentačním účelům.

18/117/3.4       Rada obce schvaluje nařízení 1/2018 O zimní údržbě pro sezónu 2018/2019 a plán zimní údržby.

18/117/3.5.1    Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-802 0630, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN „ Vendryně, Ježowicz kNN“, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 1857/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita za kravínem).

18/117/3.5.2    Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu: č. IP-12-8023162/1 pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN pod označením „Vendryně, 1933, 4121414828 kNN, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 1857/1  v k. ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce (lokalita za kravínem).

18/117/3.5.3    Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8004962/002 pro realizaci stavby rekonstrukce distribuční sítě nadzemního vedení VN „Třinec - Vendryně, rek. části VN145,50, IE-12-8004962, stavbou dojde k  dotčení pozemku  p. č. 3219/3  v k. ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce (lokalita u kynologů).

18/117/3.5.4    Rada obce bere na vědomí Žádost o zřízení vodovodní přípojky.

18/117/3.6       Rada obce schvaluje návrh dohody o partnerské spolupráci na zimní sezónu

2018 – 2019 s oddílem běžeckého lyžování TJ TŽ Třinec.

18/117/3.7       Rada obce bere na vědomí žádost SDH Vendryně o vysazení pamětní lípy u příležitosti 100 let od založení samostatného Československa.

18/117/3.8       Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci náhradní výsadby č. 2/2012s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4, a pověřuje starostu k podpisu.

 

          Ve Vendryni dne 24. října 2018

 

 

Bohuslav Raszka                    Milan Zakřevský

starosta obce                       místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č. 117/2018

usneseni_ro_117_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,14 kB
Datum vložení: 1. 11. 2018 10:33
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2018 10:37
Autor: Miroslav Slaninák