...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

10. zasedání ZO - 8.6.2020

10. zasedání ZO - 8.6.2020 1

usnesení

USNESENÍ

10. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 8. 6. 2020

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348


upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDRP) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

 

USNESENÍ 2020/10/185

Zastupitelstvo obce schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2020/10/186

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Janusz Ondraszek a Bohuslav Raszka.

 

USNESENÍ 2020/10/187

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

Jiřina Motyková a Jan Kraina.

 

USNESENÍ 2020/10/188

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 10. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2020/10/189

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 9. zasedání Zastupitelstva obce z 11. 3 2020.

 

USNESENÍ 2020/10/190

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce č. 9. z 11. 3. 2020.

 

USNESENÍ 2020/10/191

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2020/10/192

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Vendryně sestavenou k 31.12.2019.

 

USNESENÍ 2020/10/193

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru panu L. T., bytem Vendryně, ve výši dle zápisu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Vendryně, se sídlem Vendryně 506, PSČ 739 94, ve výši dle zápisu a pověřuje místostarostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/10/194

1/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. V na rok 2020.

 

 

 

USNESENÍ 2020/10/195

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o nepodání žádosti o dotaci na projekt Požární zbrojnice do programu Ministerstva pro místní rozvoj, vzhledem k nenaplnění cíle podprogramu.

 

USNESENÍ 2020/10/196

Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení území obce Vendryně do územní působnosti MAS Jablunkovsko, z.s. (Místní akční skupina).

 

USNESENÍ 2020/10/197

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vendryně č. 1/2020 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

USNESENÍ 2020/10/198

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy, mezi Obcí Vendryně a paní Kaminskou a manžely Kamiskimi ve věci směny  části pozemku parc. č. 1997 v k.ú. Vendryně označenou geometrickým plánem jako díl b), za  pozemek  parc.č. 1998, v k.ú. Vendryně, trvalý trávní porost, o výměře 438 m2, po oddělení části pozemku parc. č 1998 označenou geometrickým plánem jako díl a), vše v k.ú. Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/10/199

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, mezi Obcí Vendryně a Ing. Petrem Guziurem, bytem Vendryně 1020 na odkoupení pozemku  parc. č. 87/2  ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 92 m2 za dohodnutou kupní cenu  ve výši 20.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/10/200

Zastupitelstvo obce schvaluje - poskytnutí zápůjčky z FRB žadateli p. Michaele Szurmanové, bytem Vendryně 53,  ve finanční výši dle podané žádostí, odsouhlasené v komisi FRB,  viz. přednes.

Zastupitelstvo obce schvaluje  - Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2020/10/201

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 5/FV/2020 ze dne 18. 5. 2020.

 

USNESENÍ 2020/10/202

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva.

 

Vendryně  8. 6. 2020

 

 

 

 

Návrhová komise:

Janusz Ondraszek

 

Bohuslav Raszka

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, diS.

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.10/2020

ZO_10_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,35 kB
Datum vložení: 15. 6. 2020 7:02
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2020 11:52
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce