Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ RO č. 12 - 27.3.2019

Typ: ostatní
 USNESENÍ RO č. 12 - 27.3.2019 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. března 2019

USNESENÍ č. 12

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. března 2019


19/12/1.1         Rada obce schvaluje program 12. schůze Rady obce. 

19/12/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 11 ze dne 13. 03. 2019.

19/12/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/12/3.1         Rada obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s paní L.U. na byt č. 14 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně 172, na základě návrhu sociální komise i písemného doporučení Magistrátu města Třince, odborem sociálních věcí.

19/12/3.2         Rada obce schvaluje Porovnání všech položek kalkulace ceny pro stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce.

19/12/3.3         Rada obce schvaluje uplatnění ceny stočného ve výši 35,67 Kč bez DPH pro rok 2019 s účinností od 1. ledna 2019.

19/12/3.4         Rada obce schvaluje vyřazení majetku z evidence dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 44 982,00 Kč a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 14 785,26 Kč k 29. 3. 2019 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

19/12/3.5         Rada obce schvaluje poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Vendryně finanční dar ve výši dle zápisu na organizační zajištění okrskového kola soutěže v požárním sportu okrsku Beskydského.

19/12/3.6         Rada obce bere na vědomí žádost s názvem „Seznam vlastníků komunikace určené k převedení do majetku obce Vendryně“ doporučuje svolat schůzku vlastníků pozemků s vedením obce.

19/12/3.7           Rada obce schvaluje darovací smlouvu s fa Třinecké Železárny, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/12/3.8         Rada obce schvaluje účast na přípravě na Vendryňském Kotáru 2019.

19/12/3.9         Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 2269268762 o havarijním pojištění vozidel s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/12/3.10       Rada obce schválila Žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Naděždy Urbanové, o schválení přijetí finančního daru tak, jak je uvedeno v zápisu.

19/12/3.11       Rada obce schvaluje Střednědobé výhledy rozpočtů všech příspěvkových organizací obce pro období 2020–2021.

19/12/3.12       Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na rekreaci zaměstnancům obce podle Zásad pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Vendryně tak, jak je uvedeno v zápisu.

19/12/3.13       Rada obce vzala na vědomí Protokol o kontrole č. 306/19/886 ze SSSZ Frýdek-Místek.

19/12/3.14       Rada obce schvaluje s pořádáním sportovní akce Vendryňský Kotár 2019.

19/12/3.15       Rada obce vzala na vědomí zápis ze schůze Komise dopravy a místního hospodářství konaného dne 13. 03. 2019.

19/12/3.16       Rada obce schválila na základě doporučení výběrové komise fa DELTA Třinec s.r.o. - jako zpracovatele služby „Studie, DSP, DPS - Rekonstrukce střechy polské ZŠ ve Vendryni“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo na tuto zakázku s fa DELTA Třinec s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

19/12/3.17       Rada obce schválila Dohodu o umístění oplocení kolem zahrady přístavby Hotelu Vitality, kde předmětem dohody je umístění oplocení zahrady přístavby Hotelu Vitality na p. č. 788/2, 788/4 a 789/12 k. ú. Vendryně.

19/12/3.18       Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt podpořený projekt s názvem „Ozdravný pobyt pro děti polské ZŠ Vendryně“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/12/3.19       Rada obce bere na vědomí zápis z Komise kultury a sportu konané dne 12. 03. 2019.

 

Ve Vendryni dne 27. března 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Příloha

Vytvořeno: 15. 4. 2019
Poslední aktualizace: 15. 4. 2019 07:56
Autor: Miroslav Slaninák