Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ RO č. 11 - 13.3.2019

Typ: ostatní
USNESENÍ RO č. 11 - 27.2.2019 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 13. března 2019

USNESENÍ č. 11

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 13. března 2019


 

 

19/11/1.1         Rada obce schvaluje program 11. schůze Rady obce. 

 

19/11/1.2            Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 10 ze dne 27. 02. 2019.

 

19/11/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

 

19/11/3.1         Rada obce schvaluje havarijní stav mostku, schvaluje navržené řešení urgentní opravy, včetně odhadované částky na opravu ve výši cca 70.000, - Kč bez DPH a navržené firmy Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec.

 

19/11/3.2.1      Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy se Slováckou krojovanou dechovou hudbou Vlčnovjanka, Na Zelničkách 1500, 686 04 Kunovice ve finanční výši 30.000, - Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

19/11/3.2.1      Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy se skupinou Fleret music, Lhotsko 24, 763 12 Vizovice ve finanční výši 43.700, - Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

19/11/3.3.1      Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s p. Trombikem a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

19/11/3.3.2      Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s rodinou Janurových a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

19/11/3.4            Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Odry a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

19/11/3.5         Rada obce schvaluje firmu Branc Robert, Vendryně 1048, 739 94 Vendryně na zemní a výkopové práce + doprava a zadává vystavit celoroční objednávku na tyto práce na rok 2019.

 

19/11/3.6         Rada obce bere na vědomí informace a plánované opravy ve Sportovním areálu Zaolší a schválila navržený záměr opravit oplocení v příštích letech a rozšířit antukový dvorec na standartní evropský rozměr.

 

19/11/3.7         Rada obce bere na vědomí Žádost o opětovné projednání OZV č. 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

19/11/3.8         Rada obce bere na vědomí Žádost a neschvaluje možnost účasti na obecních akcích.

 

19/11/3.9         Rada obce schvaluje poskytnout sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, finanční dar ve finanční výši dle zápisu na částečné pokrytí nákladů sociálních služeb střediska Výzva, které jsou poskytovány klientům obce Vendryně.

 

19/11/3.10       Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru občanovi naší obce, který se ocitl v těžké životní situaci ve finanční výši dle zápisu.

 

19/11/3.11       Rada obce vzala na vědomí zápis ze schůze Sociální komise konané dne 06. 03. 2019 na OÚ Vendryně.

 

19/11/3.12       Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8016526/VB/002 pro realizaci stavby podzemní elektrické kabelové přípojky „Vendryně, č. parc. 4057/4, 4121475682 kNN“, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 4073 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší) a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/11/3.13       Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí a zemědělství, konané dne 20. 02. 2019 na OÚ Vendryně.

19/11/3.14       Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise, konané 06. 03. 2019

na OÚ Vendryně.

 

19/11/3.15       Rada obce schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení schválení čerpání fondu reprodukce na nákup keramické pece.

 

19/11/3.16       Rada obce schválila mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

 

19/11/3.17       Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. IV na rok 2019.

19/11/3.18       Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně, IČ 63026112 za rok 2018.

 

 

Ve Vendryni dne 13. března 2019

 

 

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Příloha

Vytvořeno: 31. 3. 2019
Poslední aktualizace: 31. 3. 2019 10:35
Autor: Miroslav Slaninák