Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ RO č. 1 - 12.11.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 1 - 12.11.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 12. listopadu 2018

USNESENÍ č. 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 12. listopadu 2018


(upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 

18/1/1              Rada obce schvaluje program 1. schůze Rady obce. 

18/1/2              Rada obce bere na vědomí informace starosty.

18/1/3.1           Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vendryně 236, Mgr. B.B., ve výši dle zápisu.

18/1/3.2           Rada obce schvaluje návrh ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, Mgr. I.L., na vyřazení majetku z majetkové evidence za rok 2018.

18/1/3.3           Rada obce schvaluje počet zaměstnanců obce Vendryně od 1. 11. 2018.

18/1/3.4           Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. K.G., ve výši dle zápisu.

18/1/3.5           Rada obce schvaluje Plán inventur pro rok 2018 včetně harmonogramu prací spojených s přípravou a průběhem provedení inventarizace k 31. 12. 2018 a pověřuje starostu obce podpisem Plánu inventur pro rok 2018.

18/1/3.6           Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce pro Základní školu, Vendryně č. 236, příspěvkovou organizaci a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku.

18/1/3.7           Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HRAT, s. r. o., Nádražní 348, 739 61 Třinec, IČ: 640 87 352 na zpracování a podání žádosti o dotaci do výzvy č. 9 ZS ITI - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání na projekt „Školní dílny u PZŠ Vendryně“.

18/1/3.8           Rada obce bere na vědomí Žádost o zřízení vodovodní přípojky občanky Vendryně S. B. a ukládá místostarostovi osobní projednání s občankou.

18/1/3.9           Rada obce bere na vědomí Žádosti a Žaloby o poskytnutí náhrad za změnu v územním plánu a doporučuje k projednání na Zastupitelstvu obce dne 21. 11. 2018.

18/1/3.10         Rada obce Vendryně pověřuje starostu obce k vydávání souhlasu se stavbou podpisem na situaci dané stavby, u staveb inženýrských sítí a sjezdů, které zasáhnou na pozemky ve vlastnictví obce. Dále rada obce pověřuje starostu obce k vydávání souhlasu se stavbou podpisem na situaci dané stavby za obec, jako vlastníka sousedních pozemků.

18/1/3.11         Rada obce, jako vlastník pozemku p. č. 756 v k. ú Vendryně, schvaluje zřízení provizorního sjezdu na pozemek p. č. 688/2 v k. ú Vendryně.

18/1/3.12         Rada obce schvaluje v souladu se „Zásadami pro zadávání veřejných zakázek obce Vendryně“ cenovou nabídku firmy Strojírny a stavby Třinec a.s. na provedení oprav po haváriích a překopech v rozsahu dle položkového rozpočtu.

18/1/3.13         Rada obce schvaluje aktualizovaný krizový štáb obce Vendryně.

18/1/3.14         Rada obce schvaluje dle § 102, odst. 2 písm. h) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. zřízení komisí a jmenování předsedů těchto komisí:

•          dopravní komise – Zbyhněv Kubiczek

•          stavební komise – Ing. Petr Váňa

•          komise životního prostředí – Milan Zakřevský

•          sociální komise – Danuše Hartmanová

•          komise kultury a sportu – Kateřina Ripperová

 

18/1/3.15         Rada obce schvaluje dle § 102, odst. 2 písm. h) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., zřízení sociální komise a jmenuje do funkce předsedy komise paní Danuši Hartmanovou a členy komise: Věra Fukalová, Mgr. Renata Klapsiová, Helena Kokešová, Žofie Maroszová, Bc. Jiřina Motyková a Vanda Zającová.

 

           Ve Vendryni dne 12. listopadu 2018

 

Raimund Sikora, DiS.                        Bohuslav Raszka

starosta obce                                       místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 20. 11. 2018
Poslední aktualizace: 20. 11. 2018 11:10
Autor: Miroslav Slaninák