...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

9. zasedání ZO - 11.3.2020

 8. zasedání ZO - 11.3.2020 1

usnesení

USNESENÍ

9. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 11. 3. 2020

Stará škola, Vendryně čp. 195

 

upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDRP) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

USNESENÍ 2020/9/164

Zastupitelstvo obce schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2020/9/165

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MUDr. marieta ferencová A Zbyhněv Kubiczek.

 

USNESENÍ 2020/9/166

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

JANA CHLEBKOVÁ A ING. MAREK LAKOTA.

 

USNESENÍ 2020/9/167

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 9. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2020/9/168

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 8. zasedání Zastupitelstva obce z 11. 12 2019.

 

USNESENÍ 2020/9/169

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce č. 8. z 11. 12. 2019.

 

USNESENÍ 2020/9/170

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2020/9/171

1. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Vendryně na rok 2020 jednotlivým žadatelům tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv mimo smlouvu s TJ Vendryně.

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s TJ Vendryně.

 

USNESENÍ 2020/9/172

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. III na rok 2020.

 

 

USNESENÍ 2020/9/173

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zastupitelům obce v roce 2020, a to s platností od 12. 3. 2020.

 

 

USNESENÍ 2020/9/174

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce v navrhované výši, stanovené dle nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., a to s platností od 1. 4. 2020.

 

USNESENÍ 2020/9/175

1. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na zpracování projektových dokumentací, rozpočtů, podkladů pro výběrová řízení a provádění stavebních dozorů u plánovaných investičních akcí obce Vendryně.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na vedení kroniky obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2020/9/176

Zastupitelstvo obce odvolává dle § 84, odst. 2, písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) členy výboru ze své funkce následovně:

Kontrolní výbor: J.Kus,  M. Slaninák,

Výbor pro národnostní menšiny: MUDr. M. Ferencová, Mgr. M. Roszková.

 

USNESENÍ 2020/9/177

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na léta 2021-2022.

 

USNESENÍ 2020/9/178

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) uzavření Kupní smlouvy, mezi Obcí Vendryně a p….. a p….., oba bytem.....,  739 94, na odprodej  parc. č. 2111/2 k.ú. Vendryně o výměře 132 m2,

 

2) uzavření Kupní smlouvy, mezi Obcí Vendryně a p….. a p….., oba bytem….., 739 94, na odprodej  parc. č. 2111/1 k.ú. Vendryně o výměře 56 m2,

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

 

USNESENÍ 2020/9/179

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy, mezi obcí Vendryně a f. HAMPR a.s., Vlastina 888/34, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  IČ – 61859362 ve věci odprodeje pozemků  p.č. 3094/3, 3094/9, 3094/10, 3094/11, 3094/5, 3094/16, 3094/17, 3094/18, 3094/19 vše v k.ú. Vendryně

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/9/180

Zastupitelstvo obce schvaluje - poskytnutí zápůjčky z FRB žadateli p….., bytem…..,  ve finanční výši dle podané žádosti, odsouhlasené v komisi FRB,  viz. přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  - Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2020/9/181

Zastupitelstvo obce schvaluje – Zprávu o uplatňování územního plánu Vendryně za období listopad 2014 – červenec 2019, včetně pořízení změny č. 2 územního plánu Vendryně zkráceným postupem.

 

USNESENÍ 2020/9/182

Zastupitelstvo obce schvaluje -  záměr odkoupení části  pozemku p.č. 87 v k. ú. Vendryně, v šíři cca 1.5m, na kterém se v současné době nachází chodník pro pěší, za navrženou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč.

 

USNESENÍ 2020/9/183

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 4/FV/2020 ze dne 9. 3. 2020.

 

USNESENÍ 2020/9/184

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

Vendryně  11. 3. 2020

 

 

 

 

Návrhová komise:

MUDr. Marieta Ferencová

 

Zbyhněv Kubiczek

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, diS.

 

 

 

Přílohy

USNESENÍ ZO č.9/2020

ZO_9_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,81 kB
Datum vložení: 19. 3. 2020 9:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2021 10:51
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce