...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

8. zasedání ZO - 11.12.2019

8. zasedání ZO - 11.12.2019 1

usnesení

USNESENÍ

8. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 11. 12. 2019

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348


upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDRP) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

USNESENÍ 2019/8/136

Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2019/8/137

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

DAVID BÁČA A MGR. ALENA BAZGIEROVÁ

 

USNESENÍ 2019/8/138

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

MILAN ZAKŘEVSKÝ A MGR. ROMAN ZEMENE.

 

USNESENÍ 2019/8/139

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 8. zasedání je Eva Matušková

 

USNESENÍ 2019/8/140

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 7. zasedání Zastupitelstva obce z 25. 9. 2019.

 

USNESENÍ 2019/8/141

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce č. 7. z 25. 9. 2019.

 

USNESENÍ 2019/8/142

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2019/8/143

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce v období od posledního zasedání Zastupitelstva obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XIII na rok 2019.

 

USNESENÍ 2019/8/144

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 70.448.780 Kč, výdaji ve výši 148.919.000 Kč a financováním ve výši 78.470.220 Kč. Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let.
  2. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000 Kč na jedno rozpočtové opatření. U dotací v příjmové i výdajové části - bez omezení. U všech příjmů včetně jejich zapojení ve výdajové části – bez omezení. U provádění rozpočtových změn v části financování (třída 8) – bez omezení.
  3. Zastupitelstvo obce pověřuje rozpočtářku obce provedením rozpisu rozpočtu obce pro rok 2020.
  4. Zastupitelstvo obce pověřuje rozpočtářku obce prováděním změn rozpisu rozpočtu obce pro rok 2020 do schválené výše jednotlivých závazných ukazatelů.
  5. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu obce na rok 2019, jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva obce a budou předloženy radě obce v období od posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 do 31.12.2019 včetně.

 

USNESENÍ 2019/8/145

Zastupitelstvo obce schvaluje sjednocení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Vendryně, a to na 80 % z maximálních částek pro jednotlivé funkce stanovené v nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to s platností od 1. 1. 2020.

 

USNESENÍ 2019/8/146

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Vendryně, a to s platností od 1. 1. 2020.

 

USNESENÍ 2019/8/147

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nových OZV č. 4/2019, 5/2019 a 6/2019

 

USNESENÍ 2019/8/148

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů na období 2019-2028 ve výši 100 tis. Kč ročně a Plán financování obnovy kanalizace na období 2019-2028 ve výši 400 tis. Kč a současně pověřuje starostu podpisem schválených plánů.

 

USNESENÍ 2019/8/149

Zastupitelstvo schvaluje vytváření finanční rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací.

 

USNESENÍ 2019/8/150

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy, mezi Obcí Vendryně a p. ………………, bytem ………………………. ve věci odprodeje pozemku p.č. 868/3 v k.ú. Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/8/151

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Prohlášení o vzájemném vzdání se předkupního práva“, s tím, že se obec Vendryně vzdává předkupního práva ke stavbě  na pozemku p.č. 3084 k.ú. Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/8/152

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy, mezi obcí Vendryně a f. CRÉER s.r.o., Milíkov 376,  IČ – 05017777 ve věci odprodeje pozemku p.č. 3084 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/8/153

Zastupitelstvo obce schvaluje – záměr směny pozemku p.č. 1998 za část pozemku p.č. 1997 vše v k.ú. Vendryně, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a vyhotovení směnné smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/8/154

Zastupitelstvo obce schvaluje - poskytnutí zápůjčky z FRB žadateli p.……………………., bytem …………………..,  ve finanční výši dle podané žádostí, odsouhlasené v komisi FRB,  viz. přednes.

Zastupitelstvo obce schvaluje  - Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2019/8/155

Zastupitelstvo obce schvaluje – Pořízení Změny č. 2a  Územního plánu Vendryně zkráceným postupem podle §55a a násl. stavebního zákona a o obsahu Změny č.2A Územního plánu Vendryně, dále schvaluje určeného zastupitele Ing. Petra Váňu, MBA, dle § 43 až § 57 stavebního zákona pro pořízení této změny.

 

USNESENÍ 2019/8/156

Zastupitelstvo obce Vendryně – trvá na svém usnesení o prověření žádostí ve Změně č. 2. Územního plánu Vendryně, připomínky občanů bere na vědomí s tím, že doporučuje jejich projednání až ve Změně č. 3. územního plánu Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/8/157

Zastupitelstvo obce neschvaluje výstavbu chodníku u protihlukové stěny na Čornovském.

 

USNESENÍ 2019/8/158

Zastupitelstvo obce rozhodlo o maximálním počtu členů výboru = 5, včetně předsedy a ukládá předsedům výborů, aby do konce roku navrhli členy, kteří budou ze své funkce odvoláni.

Zodpovědný:

předsedové kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny

Termín: 31. 12. 2019

 

USNESENÍ 2019/8/159

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti jednotky SDH za období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.

 

USNESENÍ 2019/8/160

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 3/FV/2019 ze dne 18. 11. 2019.

 

USNESENÍ 2019/8/161

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy výboru pro národnostní menšiny a zápis č. 4/2019 ze dne 19. 11. 2019.

 

USNESENÍ 2019/8/162

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru a zápis č. 1 ze dne 11. 2. 2019 a zápis č. 2 ze dne 6. 11. 2019

 

USNESENÍ 2019/8/163

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

Vendryně  11. 12. 2019

 

 

 

 

Návrhová komise:

David Báča

 

Mgr. Alena Bazgierová

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, diS.

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č. 8/2019

USNESENÍ_11.12.2019_upravené_GDPR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,67 kB
Datum vložení: 23. 12. 2019 10:14
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2020 9:02
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce