...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

5. zasedání ZO - 21.5.2019

4. zasedání ZO - 25.2.2019 1

usnesení

USNESENÍ

5. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 21. 5. 2019

(upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 

USNESENÍ 2019/5/72

Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2019/5/73

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

JANA CHLEBKOVÁ A JAN KRAINA.

 

USNESENÍ 2019/5/74

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

MARIETA FERENCOVÁ A ZBYHNĚV KUBICZEK.

 

USNESENÍ 2019/5/75

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 5. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2019/5/76

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 4. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2019.

 

USNESENÍ 2019/5/77

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 4. z 25. 2.2019.

 

USNESENÍ 2019/5/78

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2019/5/79

Zastupitelstvo obce schvaluje – pořízení Změny č. 2 Územního plánu Vendryně.

Zastupitelstvo obce schvaluje – dle přiložené tabulky podněty občanů na pořízení změny v územním plánu, které budou zařazené do projednávání změny č. 2 Územního plánu Vendryně.

Zastupitelstvo obce Vendryně neschvaluje - dle přiložené tabulky podněty občanů na pořízení změny v územním plánu, tyto podněty nebudou zařazené do projednávání změny č. 2 Územního plánu Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/5/80

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání stavby hasičské zbrojnice dle předloženého návrhu.

 

USNESENÍ 2019/5/81

Zastupitelstvo obce schvaluje – záměr směny pozemku p.č. 3110/24  za nově odměřený  pozemek p.č. 2854/4 vše v k.ú. Vendryně, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a vyhotovení směnné smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/5/82

Zastupitelstvo obce schvaluje Předpis č. 6/2019 Tvorba a hospodaření s prostředky „Fondu rozvoje bydlení“ dle § 2395 občanského zákona č. 89/2012.

 

USNESENÍ 2019/5/83

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy, mezi prodávajícím……. bytem…… a kupující obcí Vendryně, na odprodej pozemků p.č. 3225/19, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 3225/20, orná půda, v k.ú. Vendryně za cenu dle znaleckého posudku ve výši 64.270,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/5/84

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání nové studie a změnu projektu pro nový obecní úřad.

 

USNESENÍ 2019/5/85

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Vendryně sestavenou k 31. 12. 2018.

 

USNESENÍ 2019/5/86

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2020 – 2024.

 

USNESENÍ 2019/5/87

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru panu….., bytem…….., ve výši dle zápisu

a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/5/88

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru panu……, bytem……, ve výši dle zápisu

a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/5/89

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. VII na rok 2019.

 

USNESENÍ 2019/5/90

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vendryně č. 3/2019,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

USNESENÍ 2019/5/91

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu ve Vendryni 2019 – 2022.

 

USNESENÍ 2019/5/92

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p č. 4565/5, 4565/6, 4565/7, 4565/12, 4565/13, 4565/14, 4565/15 a 4565/16 vše v k.ú. Vendryně do vlastnictví obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/5/93

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru č. 2/FV/2019 ze dne 15. 5. 2019.  

 

USNESENÍ 2019/5/94

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis výboru pro národnostní menšiny č. 2/2019 ze dne 16. 5. 2019.

 

USNESENÍ 2019/5/95

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva, a přítomných občanů.

 

Vendryně  21. 5. 2019

 

 

 

 

Návrhová komise:

JANA CHLEBKOVÁ

 

ING. JAN KRAINA

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, dis.

 

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.5/2019

ZO_5_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,58 kB
Datum vložení: 27. 5. 2019 15:42
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2019 15:47
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce