...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

14. zasedání ZO - 3.3.2021

14. zasedání ZO - 3.3.2021 1

usnesení

USNESENÍ

14. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 3. 3. 2021

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348

 

upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDRP) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

 

USNESENÍ 2021/14/245

Zastupitelstvo obce schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2021/14/246

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

David Peprník a Ing. Petr Váňa, MBA.

 

USNESENÍ 2021/14/247

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou: MUDr. Marieta Ferencová a Zbyhněv Kubiczek.

 

USNESENÍ 2021/14/248

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 14. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2021/14/249

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 11. 12 2020.

 

USNESENÍ 2021/14/250

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 13. z 11. 12. 2020.

 

USNESENÍ 2021/14/251

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 13. z 11. 12. 2020.

 

USNESENÍ 2021/14/252

1. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce Vendryně na rok 2021 jednotlivým žadatelům tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.

 

USNESENÍ 2021/14/253

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. III na rok 2021.

 

USNESENÍ 2021/14/254

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zastupitelům obce v roce 2021, a to s platností od 04.03.2021.

 

USNESENÍ 2021/14/255

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

 

USNESENÍ 2021/14/256

  1. Zastupitelstvo obce Vendryně si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) samostatně ověřilo, že pořízená Změna č. 2A Územního plánu Vendryně je v souladu:
  1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 5 se netýká území řešeného Změnou č. 2A Územního plánu Vendryně)
  2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1 (soulad řešen v Odůvodnění Změny č. 2A Územního plánu Vendryně),
  3. se stanovisky dotčených orgánů,
  4. se stanoviskem krajského úřadu.
  1. Zastupitelstvo obce Vendryně příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č. 2A Územního plánu Vendryně formou opatření obecné povahy.

 

USNESENÍ 2021/14/257

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí zápůjček z FRB žadateli p. ……….., bytem ……….. a žadateli p. ………., bytem ………., ve finanční výši dle podaných žádostí, odsouhlasených v komisi FRB, viz přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o zápůjčkách pro výše uvedené žadatele.

 

USNESENÍ 2021/14/258

Zastupitelstvo obce Vendryně zrušuje záměr obce nabýt pozemek p. č. 3081/1, jehož součástí je stavba Vendryně čp. 22 („budova Adama Borka“), jak byl schválen usnesením zastupitelstva obce Vendryně č. 2017/19/5.2 ze dne 19.04.2017 a zrušuje tak i pověření starosty obce Vendryně činit v této věci jakékoli kroky.

 

USNESENÍ 2021/14/259

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy výboru pro národnostní menšiny a zápis č. 1/2021 z 25. 2. 2021

 

USNESENÍ 2021/14/260

Zastupitelstvo obce bere na vědomí podnět k diskuzi na zasedání ZO 3. 3. 2021, týkající se budovy Staré školy a jejího okolí.

 

USNESENÍ 2021/14/261

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva.

 

Vendryně 3. 3. 2021

 

 

 

 

Návrhová komise:

DAVID PEPRNÍK

 

ING. PETR VÁŇA, MBA

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, diS.

 

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.14/2021

ZO_14_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,07 kB
Datum vložení: 10. 3. 2021 13:58
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2021 14:03
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce