Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 113 - 29.8.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 113 - 29.8.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 29. srpna 2018

USNESENÍ č. 113

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 29. srpna 2018


18/113/1.1       Rada obce schvaluje program 113. schůze Rady obce. 

18/113/1.2       Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 112 ze dne 8. srpna 2018.

18/113/2          Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

18/113/3.1       Rada obce bere na vědomí informace o vyhlášení veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny a doporučuje projednat žádost na zastupitelstvu.

18/113/3.2       Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018 k veřejné zakázce Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec“, k dotačně podpořenému projektu z OPŽP „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec““ CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006050 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

18/113/3.3       Rada obce schvaluje finanční příspěvek na Olympiádu pro tři vítězná družstva a poukázky pro rozhodčí, kteří se zúčastní Olympiády partnerských obcí.

18/113/3.4       Rada obce vzala na vědomí žádost o přijetí pracovníků do technické čety.

18/113/3.5       Rada obce potvrdila ve funkci ředitelky Mateřské školy Vendryně č. 1
paní Jaroslavu Majdákovou, a to od 1. 1. 2019 na následující 6-ti leté období.

18/113/3.6       Rada obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00, na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

18/113/3.7      Rada obce Vendryně souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu: č. IP-12-8022444/2 pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN pod označením „Vendryně, 155, Delinčáková příp. kNN“.

18/113/3.8       Rada obce Vendryně souhlasí se stavbou a s uzavřením  Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci realizace stavby vodovodní přípojky pro RD č.p. 1278  na pozemku p.č.428/3 k.ú. Vendryně.

18/113/3.9       Rada obce bere na vědomí cenové nabídky na technický dozor stavby „Rekonstrukce opěrné zdi na MK V6 kolem vodního toku ve Vendryni, poblíž RD č.p. 113“  a schvaluje jako technický dozor stavby firmu Třinecký inženýring a.s.

18/113/3.10     Rada obce schvaluje zakoupení odstavného rámu pro zametací nástavbu dle předložené nabídky.

18/113/3.11    Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a místního hospodářství.

 

Ve Vendryni dne 29. srpna 2018

 

Bohuslav Raszka                           Milan Zakřevský

  starosta obce                               místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 12. 9. 2018
Poslední aktualizace: 12. 9. 2018 10:46
Autor: Miroslav Slaninák