Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 103 - 11.4.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 103 - 11.4.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 11. dubna 2018

USNESENÍ č. 103

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 11. dubna 2018


 

18/103/1.1  Rada obce schválila program 103. schůze Rady obce. 

18/103/1.2  Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 102 ze dne 28. března 2018.

18/103/2     Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/103/3.1  Rada obce schválila přijetí neinvestiční dotace z programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR státního rozpočtu na rok 2018 projekt „Podpora tradičních místních názvů v obci Vendryně“.

18/103/3.2  Rada obce projednala výsledky výběrového řízení na opravu střechy a výměnu kotle a otopných těles v budově TJ Vendryně a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí finančního příspěvku na tyto opravy v rámci Rozpočtového opatření č. IV na rok 2018 ve výši dle cenových nabídek.

18/103/3.3   Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. III na rok 2018.

18/103/3.4   Rada obce souhlasí s překopem místní komunikace p.č. 329 v k.ú Vendryně v rámci realizace výstavby kanalizační přípojky na pozemku p.č. 326/19 v k.ú Vendryně k novostavbě RD a bere na vědomí uzavírku výše uvedené místní komunikace z důvodu výše uvedené stavby.

18/103/3.5   Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - č. sml. 9900072406_2/VB, kde investor a oprávněný z věcného břemene realizovali stavbu plynárenského zařízení - STL plyn. přípojka, dn32, ID: 109325246, EVIS č. stavby 9900072406, tímto vedením došlo k dotčení pozemku ve vlastnictví obce Vendryně - p.č.  2787 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně (lokalita Na Ščuře).

18/103/3.6   Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 4. 4. 2018, která mimo jiné projednávala výzvu fa Agricoop, Třinec a.s. ohledně nabídky prodeje nemovitostí a postupuje výzvu k rozhodnutí na zasedání Zastupitelstva obce.

18/103/3.7   Rada obce vzala na vědomí záznam z jednání ve věci výstavby nové hasičské zbrojnice ve Vendryni ze dne 12. 3. 2018 a 4. 4. 2018.

18/103/3.8   Rada obce vzala na vědomí aktualizovaný seznam akcí v roce 2018 a postupuje jej k projednání na zasedání Zastupitelstva obce.

18/103/3.9   Rada obce vzala na vědomí zápis z komise sociální ze dne 4. 4. 2018 a uložila soc. komisi, provést průzkum mezi seniory ohledně zájmu o Univerzitu třetího věku.

18/103/3.10  Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč Slezské diakonii, sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, na částečné pokrytí odlehčovacích služeb TABITA, které poskytuje občanu obce Vendryně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18/103/3.11   Rada obce schválila finanční spoluúčast obce ve výši 10.000,-Kč na zajištění sociálních služeb Střediska Výzva pro rok 2018, které poskytuje občanům obce Vendryně Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18/103/3.12     Rada obce vzala na vědomí návrh Smlouvy o spoluúčasti na projektu „Vendryně OK“ a postoupila ji k projednání na zasedání Zastupitelstva obce.

18/103/3.13     Rada obce vzala na vědomí zadání projektuRekonstrukce střechy a půdního prostoru Základní školy s polským vyučovacím jazykem“.

18/103/3.14     Rada obce schválila žádost SDH Vendryně 1250, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a č. 2/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky a o nočním klidu při pořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4.2018.

18/103/4     Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady.

              

 Ve Vendryni dne 11. dubna 2018

 

Bohuslav Raszka            Milan Zakřevský

 starosta obce               místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 2. 5. 2018
Poslední aktualizace: 2. 5. 2018 09:34
Autor: Miroslav Slaninák