Obsah

Změna č. 1 územního plánu Vendryně

návrh určený k projednání dle § 50 stavebního zákona

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně

1. Text návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně včetně odůvodnění - projednání dle § 50 SZ

2. Srovnávací text - návrh právního stavu po změně č. 1 ÚP Vendryně

3. Vyhodnocení vlivů na udržitlný rozvoj území - změna č. 1 ÚP Vendryně

4. Vyhodnocení vlivů na životní prosředí - SEA změna č. 1 Vendryně

 

Grafická část návrhu změny č. 1 ÚP Vendryně

1. Klad výřezů výkresů_Vendryne_ZM1_schema

I.B.a) výřezy Výkres základního členění území

I.B.b.1) výřezy Hlavní výkres - Urbanistická koncepce

I.B.b.2) výřezy Hlavní výkres - Koncepce dopravy a technické infrastruktury

I.B.c) výřezy Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.B.a) výřezy Koordinační výkres

II.B.c) výřezy Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.B.d)1 výřezy Výkres dopravy

II.B.d)2 výřezy Výkres vodního hospodářství

II.B.d)3 výřezy Výkres energetiky, spojů